اهداف و برنامه ها
 

اهداف مهد ومركز پيش دبستاني 

  • *** توجه به رشد ذهني،جسمي با ايجاد امكاناتي متناسب با گروههاي سني مختلف
  •  
  • *** توجه به رشد عاطفي،ايجاد بستري امن، مطمئن ودلپذيربا همراهي مربيان مجرب وتحصيل كرده
  •  
  • *** توجه به نيازهاي جسمي كودكان با برنامه هاي تغذيه اي ، بهداشتي مناسب
  •  
  • *** ايجاد محيطي پويا جهت رشد ذهني ( شناختي ) كودكان